Foto instalace: Alexandra Naušová
Jako projev své svobodné vůle si umělecká trojice zvolila soudobý fenomén tetování, kterým jednotlivci vyjadřují své myšlenky, názory i emoce. Je ale opravdu nezbytné vytetovat si na tělo holubici, odlétající pírko nebo přímočarý nápis freedom? Jak napomáhá tento konkrétní čin k pocitu osobní svobody? Nepředpokládáme, že pokud si na své tělo trvale zaznamenáme motiv či nápis znázorňující svobodu bytí, tak i sami sebe přesvědčíme, že jsme svobodnější a změní to náš způsob chování? Tři velkoformátové fotografie postav s fragmenty potetovaných těl samotných autorů prezentují zdánlivě a často povrchní představy o svobodě, které odpovídají těm po pádu totality u nás. První generace narozená ve svobodě reflektuje, že i ona je stále nedokáže rozlišovat.
– autorem textu je kreativní platforma 3Kurátorky
As a manifestation of their free will, the artistic trio chose the contemporary phenomenon of tattoos, through which individuals express their thoughts, opinions and emotions. But is it really necessary to tattoo a dove, a flying feather or a straightforward inscription of freedom on your body? How does this particular act contribute to a sense of personal freedom? Don't we assume that if we permanently inscribe a motif or inscription depicting freedom of being on our body, we will convince ourselves that we are freer and it will change the way we behave? Three large-format photographs of figures with fragments of the tattooed bodies of the artists themselves present seemingly and often superficial ideas of freedom that correspond to those after the fall of totalitarianism in our country. The first generation born in freedom reflects that it too is still unable to distinguish between them.
- The author of the text is the creative platform 3Kurátorky
Back to Top