video 
délka 01:41​​​​​​​
Rozhlédněte se kolem, vše se mění. Vnímáte tuto skutečnost? Je to rychlé nebo pomalé? Člověk se vyvíjí, střídá prostředí, ve kterém se vyskytuje i skupiny přátel, mezi kterými se pohybuje. Je tím vším ovlivňován a přesto se snaží zůstat sám sebou.
Video
Length 01:41
Look around you, everything is changing. Do you perceive this fact? Is it fast or slow? A human is evolving, changes environments where he or she occurs and groups of friends among which he or she is moving. The human is influenced by all that but eventhough tries to remain himself.
Back to Top